top of page

„Nyereményjáték” 

Részvételi- és Játékszabályzat

1.      A játék szervezője

A játék szervezője a BPC Management Zrt. (BPC  Management Zrt., székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 6. V. em. 36. Cg. 01-09-371860; adószám: 27880661-2-41) megbízott: Kui Roland, a továbbiakban: Játékszervező).

2.      A Játék 

2.1. Jelen Részvételi- és Játékszabályzat a Játékszervező által szervezett, a Balatonpark Instagram oldalon meghirdetett promóciós nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

2.2.   A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Játékszabályzat).

2.3. A jelen Játékszabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

A Játék szervezését, bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Játékszervező végzi.

2.4. A Játékszervező kijelenti, hogy sem BPC Management, sem az Instagram közösségi hálózat nem vesz részt a Játék szervezésében, a nyeremények biztosításában, sorsolásában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben, a Játékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal, azért a felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn.

3.      A Játékban résztvevő személyek

3.1. A Játékban a Játék kezdő időpontjában és a sorsolás időpontjában Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

3.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat magára nézve feltétel nélkül elfogadta.

Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból annak bármely szakaszában – indokolás nélkül - kizárásra kerül.

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék időtartama (a továbbiakban: Játékidő) a Játékra történő felhívásban (a továbbiakban: Játékfelhívás) kerül meghatározásra.

4.2. Nyereménysorsolás: a Játékidő végét követő 2 napon belül.

4.3. Eredményhirdetés: a sorsolástól számított 24 órán belül.

5.      A Játék feltételei és menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játékidőn belül maradéktalanul teljesítse a Játékfelhívásban foglaltakat.

5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékfelhívás tartalmazza, amely teljes egészében elérhető a 9.3. pont szerinti weboldalról.

5.3. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékosnak a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után.

A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Játékost értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon.

5.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy Játékszervező, valamint BPC Management, a saját közösségi oldalán bármely poszt közlését megtagadhatja, a hozzászólásokat moderálhatja vagy azt eltávolíthatja, különösen abban az esetben, amennyiben annak tartamát kifogásolhatónak minősíti, saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek találja. Ezt követően a Játékszervező a Játékost további értesítés nélkül jogosult kizárni a Játékból. 

6. Sorsolás és nyeremény

6.1. Azok a Játékosok kerülnek be a Játékszervező nyereménysorsolási adatbázisába, akik maradéktalanul teljesítették a Játékfelhívásban foglaltakat. 

A Játékszervező a sorsolást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertesek megfelelnek-e a jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételnek és maradéktalanul teljesítették-e a Játékfelhívásban foglaltakat. 

Minden Játékos egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba. 

6.2. A nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül 1 (egy) Nyertes és 3 (három) Pótnyertes kerül kisorsolásra (a továbbiakban együtt: Nyertes).  

6.3. A sorsolást a Játékszervező munkatársai végzik.

A sorsolásokra a Megbízott hivatalos helyiségében (Sixyard Kft., cím: 1051 Budapest, Nádor u. 19.,) kerül sor. A sorsolások nem nyilvánosak. 

6.4. A Nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással, sorsolóprogrammal választja ki a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül.

6.5. A Nyertesek a Játékfelhívásban közzétett Nyereményre szereznek jogosultságot, mely 2 jegy a Balaton Park Circuit VIP eseményére (a továbbiakban: Nyeremény).

6.6. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem ruházható át. 

6.7. A Nyertesek értesítése a https://www.instagram.com/balatonpark/ felületen és/vagy direkt üzenet útján történik a Nyertes nevének feltüntetésével.  A Nyertesek nevét a Játékszervező a https://www.instagram.com/balatonpark/ oldalon jogosult közzétenni.

6.8. A Nyerteseknek 5 munkanap áll rendelkezésükre, hogy a Játékszervező értesítését a roland.kui@thesixyard.com e-mail címre visszaigazolják és a Nyeremény átvételéhez, valamint az esetleges járulékfizetés átvállalásához szükséges személyazonossági adataikat (név, édesanyja neve, születési helye, születési dátuma, TAJ-száma, adóazonosító jele, lakcíme) és a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges szállítási címet írásban megadják a Játékszervező részére.

A kapcsolatfelvételt követően a Nyertesek és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.9. A Nyeremény kézbesítése – amennyiben lehetséges – elektronikus úton, egyéb esetekben postai út igénybevételével történik. A postai költséget a Játékszervező viseli.

A Játékszervező a Nyeremény felhasználhatóságát a sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül visszaigazolja, tárgynyeremény esetén 10 munkanapon belül kiküldi.

6.10. Bármelyik Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a Nyeremény átvételére, amennyiben:

 

- nem felel meg a jelen Játékszabályzat bármely feltételének (pl. 18. életév betöltése, cselekvőképesség);

 

- több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban;

 

- a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

 

- a Játékszervező 6.7. pont szerinti értesítését követő 5 munkanapon belül nem adja meg a 6.8. pontban rögzített adatait.

 

- jelen Játékszabályzat bármely további pontját megsérti.

6.11. A Nyertes köteles együttműködni a Játékszervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására-átvételére a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön. 

6.12. Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget, illetve nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek vagy nem kíván élni a Nyereményével, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére és arra a Pótnyertes, illetve a Pótnyertes kiesése esetén a 2. majd 3. számú Pótnyertes szerez jogosultságot. 

Abban az esetben, ha egyik Nyertes, illetve Pótnyertes sem szerez jogosultságot a Nyereményre, a Játékszervező dönthet a Játék megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről.

6.13. A Játékszervező vállalja a Nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését. 

6.14. A Nyertesek és a Pótnyertesek jelen Játékszabályzatban rögzített jogai és kötelezettségei teljes egészében megegyeznek.

7.      Adatkezelés

7.1. A Játékos Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.

A játékban való részvétellel egyidejűleg a Játékos kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatot és a Játékszervező, mint Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját megismerte és elfogadta.

A Játékos a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül, ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként vagy Pótnyertesként kisorsolásra kerül, abban az esetben a Játékszervező, mint Adatkezelő a nevét, - amennyiben ismert - a lakóhelyeként szolgáló település nevét és a nyertesség tényét nyilvánosságra hozza 6.7. pont szerinti felületeken. Névazonosság esetén a Nyertes a regisztráció során megadott adatai alapján kerül azonosításra. 

A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzététele esetében, továbbá azt semmilyen jogcímen nem kifogásolhatja, nem sérelmezheti. 

7.2. A Játékos a Játékban történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékszervező mint Adatkezelő a 7.4. pontban meghatározott célból a Játékos azon személyes adatait kezelje és feldolgozza, melyeket ő maga önkéntesen ad meg a Játékban történő részvétel során (pl. név, e-mail cím, anyja neve, TAJ szám, születési hely és idő, adószáma. lakcím és levelezési cím, telefonszám, a továbbiakban: Személyes Adat). 

A további kezelt adatok: a Játékban történő részvétel ténye, ideje, a nyerés ténye, időpontja. 

7.3. A Játékos a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, a Játékszervező mint adatkezelő kérése esetén a Nyeremény átadását megelőzően bemutatja a személyazonosításhoz és az esetleges járulékok megfizetéséhez szükséges okmányait és hozzájárul ahhoz, hogy az okmányokról a Játékszervező fénymásolatot készítsen. 

7.4. A Játékszervező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) sz. Általános Adatvédelmi Rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

A Nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indokát a Játékszervező az alábbiakban határozza meg:

  • a Nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogérvényesítés érdekében bármely fél részéről;

  • a Játék Nyerteseinek megállapítsa, értesítése, illetve a Nyeremények átadása végett;

  • a Nyereményekkel kapcsolatos adó-, és járulékfizetés teljesítésének igazolása;

A kezelt adatok köre: teljes név, anyja neve, születési hely, születési dátum, TAJ-szám, adóazonosító jel, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

A Játékszervező a Játékos Személyes Adatait kizárólag a Játékban való részvétel, a sorsolás és a Nyeremény átadása, valamint az adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.

7.5. A Játékszervező jogosult a Játékos Személyes Adatait a 7.4. pontban meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végét követő 12 hónapig kezelni.

A Nyertes adatait a Játékszervező a Nyeremény átvételétől számított 5 évig jogosult kezelni a 7.4. pont szerinti jogérvényesítés indokára figyelemmel a Nyertes hozzájárulásának esetleges visszavonását követően is. 

7.6. A Játékszervező az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv., a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

A Játékszervező úgyis, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

7.7. A Játékos a Személyes Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja a Játékszervező alábbi e-mail címére küldött e-mail útján: roland.kui@thesixyard.com vagy a Játékszervező mindenkori székhelyére küldött postai levélben.

7.8. A Játékost az Infotv. és a GDPR rendelkezései értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg:

  • jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni;

  • kérheti az Adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását;

  • jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

 

8.      Felelősségi szabályok

8.1. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében a jelen Játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés (pl. Nyeremény postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért) Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.

8.2.  A Játékszervező kizárja a felelősségét a bármely posztban szereplő állításból, információból, hibából, hiányosságból vagy a Játékos által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. 

A Játékos kizárólagos polgári és büntetőjogi felelőssége, hogy az általa közzétett posztban szereplő információ valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, sértheti-e más személy jogát vagy törvényes érdekét.

8.3. A Játékszervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

8.4. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja. 

8.5. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa. 

8.6. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyeremény kézbesítésének és/vagy átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt.

8.7. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli. 

8.8. A Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt bármely, a Játékkal összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

8.9. A Játékszervező, (BPC Management), és az Instagram közösségi hálózat kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék szervezésével, lebonyolításával, a sorsolással és a nyereményekkel kapcsolatosan (BPC Management), az Instagram közösségi hálózattal szembeni bármilyen igény érvényesítéséről.

 

8.10. A Játékszervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.

 

8.11. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Játékszervező döntése irányadó. 

 

8.12. A Játékszervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

9.      Általános rendelkezések 

9.1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit, így különösen a Játék időtartamát és a jelen Játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a 9.3. pont szerinti weboldalon és közösségi oldalakon.

9.2. A Játékszervező a Játékból eredő jogviták rendezésére hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a perindításkori székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki, amelyet a Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten elfogadnak.

9.3. A Játékszervező jelen játékszabályzatot a https://www.instagram.com/balatonpark/ címen elérhető hivatalos weboldalon teszi közzé. A Játékszervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4. A Játékszervező nem köteles válasz e-mailt küldeni a Játékosok részére, kivéve a 7. pontban foglaltakat.

9.5. A Játék promóciójára az Instagram szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak. 

Budapest 2023.május 03.

BPC Management Zrt.

bottom of page